Diftongs i Hiats

Cada cop de veu que fem quan pronunciem una paraula és una síl·laba. En general, una paraula té tantes síl·labes com vocals. Però hi ha casos en què trobem dues vocals a la mateixa síl·laba; són els diftongs. Si tenim dues vocals seguides que formen part de síl·labes diferents, es tracta de hiats.

Els diftongs són grups de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba. Perquè hi haja diftong una de les dues vocals ha de ser una i o una u, és a dir, una vocal dèbil.

Classificació

Segons la posició que ocupen la i i la u en relació a la vocal nuclear, els diftongs es classifiquen en creixents i decreixents.

Són diftongs creixents els formats per una semiconsonant precedida per una o una q, i seguida de la vocal nuclear:

DIFTONGS CREIXENTS
gua ai-gua qua pas-qua
güe ai-gües qüe fre-qüent
güi pin-güí qüi a-qüí-fer
guo pa-rai-guot quo quo-ta

Són diftongs decreixents els formats per una vocal nuclear seguida d’una semivocal:

DIFTONGS DECREIXENTS
ai des-mai ou mou-re
au fau-na ii no-vii
ei fei-na iu ciu-tat
eu teu-la ui cui-ner
oi boi-ra uu duu

Quan pronunciem dues vocals seguides en síl·labes diferents tenim un hiat. Això passa en els casos següents:

  • En la combinació de dues vocals fortes (a, e, o):
       aeri, teatre, coalició, lica…, que pronunciem a-e-ri, te-a-tre, co-a-li-ci-ó, e-ò-li-ca…
  • Quan hi ha una vocal dèbil (i, u) entre una consonant i una vocal:
      cncia, suor…, que pronunciem ci-èn-ci-a, su-or…

Exercicis sobre els diftongs i hiats

Exercici 1Exercici 2Exercici 3