L’accentuació

L’accentuació

L’accent gràfic és un signe que posem en algunes paraules per a indicar sobre quina síl·laba rep el colp de veu més fort: camió, història, etc.

Les paraules monosíl·labes no poden dur accent (només algunes presenten accent diacrític), pots veure més ací. Les paraules polisíl·labes duen accent gràfic d’acord amb unes regles que veurem a continuació:

Tipus de paraula Descripció Exemples
 Aguda  El cop de veu és a l’última síl·laba. sec/ci/ó
can/tar
 Plana  El cop de veu és a la penúltima síl·laba. te//fon
ca/sa
 Esdrúixola  El cop de veu és a l’antepenúltima síl·laba. /qui/na
ci/èn/ci/a

Accentuem les paraules seguint aquestes regles:

Les paraules… S’accentuen Exemples
 Agudes  quan acaben en:
-a, -e, -i, -o, -u
-as, -es, -is, -os, -us
-en, -in
o/ca/si/óca/pin/gü/ícar/, caut/
es/càs, ca/fès, pas/tís, boi/rós, bar/nús
sor/prèn, Du/blín
 Planes  quan no acaben en:
-a, -e, -i, -o, -u
-as, -es, -is, -os, -us
-en, -in
/lid
/blic
o//gens 
(però o/ri/gen)
an/drò/gins (però an/dro/gin)
 Esdrúixoles  sempre /ne/ga
in/còg/ni/ta
à/re/a
an/drò/gi/na

Exercicis sobre l’accentuació

Exercici 1Exercici 2