Els Interrogatius

Els interrogatius són les paraules que fem servir per fer preguntes i demanar informació. També s’usen en frases admiratives o exclamatives.

Pronoms Interrogatius
Funció Valencià Castellà
Davant d’un substantiu Quin
Quina
Quins
Quines
Qué
Quant
Quanta
Quants
Quantes
Cuánto
Cuánta
Cuántos
Cuántas
Davant de verb
Per a persones
Qui Quién
Davant de verb

Per a coses

Què Qué
Pronoms
adverbials
On
Quan
Com
Dónde
Cuándo
Cómo
Alerta
Que / Què
Mentre que que, sense accent, serveix per fer èmfasi i no és imprescindible, què, amb accent, indica ‘quina cosa’, i és un interrogatiu del qual no podem prescindir.
  • que: Que tens gana? (= Tens gana?), Que vindràs avui a sopar? (= Vindràs avui a sopar?)
  • què: Què menjarem per dinar? Què hi ha a la nevera? 

Exercicis de interrogatius

Exercici 1Exercici 2